శ్రిదేవిగారు చనిపోయే రెండు రోజుల ముందు నాకు ఫోన్ చేసి ఆ రహస్యం చెప్పారు..నాకు భయం వేసింది..ఎన్ టి ఆర్ సంచలన వాఖ్యలు..

Category:

Cinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*