నిలబడి మాట్లాడుతూనే ఇతని ప్రాణాలు క్షణాల్లో ఎలా గాలిలో కలిసిపోయాయో చూడండి..

Category:

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*