చిట్టి చిలకమ్మ పద్యం జగన్ చెప్తే ఇలా ఉంటుంది.. శివారెడ్డి చేసింది చూస్తే పడి పడి నవ్వుతారు చూడండి..

Category:

Funny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*