అవును పడుకుంటా..!పడుకుంటేనే ఇక్కడ పనులు జరుగుతాయి..నా పర్సనల్ నీకేందుకు.?యాంకర్ కి దిమ్మ తిరిగేలా సమాధానం ఇచ్చిన ఇంకో హీరోయిన్..

Category:

Cinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*