డ్రంక్ డ్రైవింగ్ కేసులో పట్టుబడ్డాడు జరిమానా కట్టమంటే కట్టకుండా వాదనకు దిగాడు. అసలు ఏం అంటున్నాడో మీరే చూడండి

Category:

Funny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*