అబ్బా బయ్యా.. నీ పాట సూపర్..కానీ ఆడవాళ్ళు విన్నారంటే నీకు ఇత్తడే ఇత్తడి..

Category:

Funny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*