పెళ్ళిలోపెళ్ళి కూతురు ఏడవడం మీరు చూసి ఉంటారు,ఎందుకంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత తను తన తల్లిదండ్రులను వదిలి వెళ్ళాలి కాబట్టి.. కానీ ఇక్కడ పెళ్ళిలో అప్పగింతలప్పుడు పెళ్లికూతురు ని చూసి పెళ్లికొడుకు ఎలా ఫీల్ అయ్యాడో చూడండి.. చూస్తే నిజంగా నవ్వుతారు చూడండి..

Category:

Funny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*